หลวงพ่อสวนกุหลาบ

        หลวงพ่อสวนกุหลาบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชทานแก่โรงเรียนสวนกุหลาบ เพื่อเป็นศูนย์ดวงใจของชาวสวนกุหลาบทุกคน
ได้กราบไหว้ทุกเช้า-เย็น หรือเวลาผ่านเข้าออก

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน        เป็นรูปหนังสือ มีไม้บรรทัด ดินสอ ปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีจุลมงกุฏหรือพระเกี้ยวยอด
และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวาของหนังสือมีช่อกุหลาบ และมุมซ้ายด้านล่างของหนังสือมีริบบิ้น
ผูกช่อกุหลาบ  ซึ่งมีตัวหนังสือว่า "โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ"

คำขวัญของโรงเรียน
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์ของโรงเรียน
"สุวิชาโน ภวํ โหติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

ปรัชญาของโรงเรียน
มีเกียรติศักดิ์ รู้รักสามัคคี ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์