วิสัยทัศน์โรงเรียน

        “ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
สร้างภาวะผู้นำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีสุนทรียภาพ เป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน เรียนรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข”

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยี และทักษะการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้นำ
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ได้รับการยกย่องจากชุมชน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจ
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน