สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกียรติบัตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ศิลปะ - ดนตรี
ศิลปะ - นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  นายอดดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธิณีกร  สิงห์คำคูน
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญแพทย์
 
1. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวธัญนัช  ไตรภูมิ
 
1. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
 
1. นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสมบูรณ์พงศ์
2. เด็กชายพายุ  กันลา
3. เด็กหญิงอรปรียา  นากัน
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวจันทรา  จรเด็จ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวมโนชา  โนนสมบัติ
2. นางสาวรุจิฬา  บุดดาวงษ์
3. นางสาวเข็มทอง  ปรานนท์
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวมัทนียา  มาลาทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงเพ็ชร์
2. เด็กหญิงอรุณี  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวจันทรา  จรเด็จ
2. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิตาดา  อยู่เจริญ
2. นางสาวศศิธร  เฉลยโฉม
 
1. นางสาวมัทนียา  มาลาทอง
2. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสุข
 
1. นางเมตตา  สุขเจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนริศรา  สุธรรมพงษ์
 
1. นายคมสันต์  วงษ์ชาลี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พรมรังษี
2. เด็กหญิงชญาณีย์  สมลือแสน
3. เด็กหญิงอริศรา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวพาวิณีย์  เยาวราฤทธิ์
2. นางสาวมัลลิกา  แก้วทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรภัทร  มายวัน
2. นางสาวพิมพ์วิไล  ชมนา
3. นายวิญญู  คำวงษ์
 
1. นางสาวยุพาภร  สุขสาม
2. นางสาวนันทิกาญจน์  ใจกล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีไชย
2. เด็กชายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นางสาวนิตยา  ขวาไชยวี
2. นางสาวบุปผา  ทับศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสิรชัย  รู้แจ้ง
 
1. นางสาวนิตยา  ขวาไชยวี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวรรณิกา  ชาญพิชญาพรวัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกรกนก  ชนะน้อย
2. เด็กหญิงญานิกา  ภาคพานิช
3. เด็กชายธีรภัทร์  ปลื้มพันธุ์
 
1. นายธีรภัทร  ดงยางวัน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิธา  ไกรทอง
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  เสาสูงยาง
3. เด็กชายอธิคม  กาศุก
 
1. นางสาวบุสดี  แก่นแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐฐาฤดี  ศรีทรง
2. นางสาวปภาวี  พุ่มโพธิ์ทอง
3. นางสาวประกายดาว  เครื่องจันทร์
 
1. นางสาวประชุมพร  คนึงเพียร
2. นางสาวสกุลวรรณ  นกยูง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 9 1. เด็กชายธนบดี  ทุ่งแดง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สงวนมิตร
3. เด็กชายอานนท์  จิตต์มั่น
 
1. นางสาวประยง  บุญพา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจามจุรี  เสือชั้น
2. นางสาวจิรัชญา  ใจป้อ
3. นางสาวสุขฤทัย  สุนทรวัฒน์
 
1. นางอรวรรณ  สอนเผือก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.83 เงิน 7 1. นางสาวจตุพร  เหมรานนท์
2. นายณัฐพล  จำปานวน
 
1. นางสาววาสนา  แซ่หล่อ
2. นางสาววิราภรณ์  ทีหอคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนพรัตน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองทวี
 
1. นางสาวจิราพร  เที่ยงจิตร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ซิ้มศิริ
2. เด็กชายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
 
1. นางสาวจิราพร  เที่ยงจิตร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันวัน
3. เด็กหญิงธิดาพร  ขอมเดช
4. เด็กหญิงมินตรา  ขอยุ้น
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรใจดี
 
1. นางสาวณฎา  วิลาศรี
2. นายตรงเจตน์  จงกลาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตนัยต์  พลอยใหญ่
2. นางสาวณัฐฐาฤดี  ศรีทรง
3. นายศุภโชค  บุญเกิด
4. นางสาวอรพรรณ  ยังอยู่สุข
5. นายโฆษิต  เขียวรอด
 
1. นางสาวณฎา  วิลาศรี
2. นายตรงเจตน์  จงกลาง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  สิงห์ธวัช
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้อยสน
3. เด็กหญิงณัชณิชา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงรุ่งรัตนา  อรชร
5. เด็กหญิงอินทุอร  ถาวรสวัสดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดอกไม้พุ่ม
2. นางสาวนริศรา  ราญรอน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขทนา
2. นางสาวชญาดา  วุฒิรัญญกูล
3. นางสาวพลอยไพริน  อุ่นตาล
4. นายรอง  ชุมเสนา
5. นางสาวศุภรักษ์  สัตย์ซื่อ
 
1. นายสุรศักดิ์  ดอกไม้พุ่ม
2. นางสาวนริศรา  ราญรอน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.01 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศาชน  พลอยใหญ่
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ติละบาล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญยาพร  จันทร์ศรีหา
 
1. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.99 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธร  เมธา
2. เด็กหญิงบูรพา  บุรุษานนท์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นางสาวนริศราภรณ์  เมฆพยัพ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณัฐนนท์  เพชรใจศักดิ์
2. นางสาวอรทัย  แดนดงยิ่ง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นางสาวนริศราภรณ์  เมฆพยัพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ล้ำเลิศ
2. นางสาวชลิตา  สุขารมย์
3. นางสาวนันนภัทร์  เสาร์ห้า
4. นางสาวปิยะพร  นุชประมูล
5. นางสาวภาวินี  เที่ยงโยธา
6. นางสาวภิญญาพัชญ์  มาลัย
7. นางสาววิภาวดี  บุญตะวัน
8. นางสาวสุทธิดา  ขันธะจันทร์
9. นางสาวสุพัตรา  ลือชัยราม
10. นางสาวอลิษา  ศิริชัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นายภูมิเดช  สุขอ้วน
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงษ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  นาเมืองรักษ์
 
1. นายสุริยา  เดชเลย์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวชยาภรณ์  คำศิริมงคล
2. นางสาวเบญจพร  ละครพรม
 
1. นายสุริยา  เดชเลย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญประจำ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  มาบัว
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวอนุสรา  พัฒศรี
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอริยะ  บุตรพวง
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงพรม
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรพล  ไหวพริบ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายนริศร  วงศ์ศรี
2. นายศาสตรา  คุณาวงษ์
3. นายสถาพร  แก้วมณี
4. นายอภิชน  ราชโส
5. นายเมธัส  สมทรง
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พินิจดวง
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาพร  ศรีประโคน
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายชลที  ศรีทองสุข
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปฏิมา  บัวรินทร์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 1. นางสาวศิรินภา  เจือมา
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวทัศราภรณ์  จันทร์ประทัด
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายนรินทร์  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พินิจดวง
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 9 1. นางสาววิลาสินี  สีทับทิม
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี  สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนา  หันตะ
2. นางสาวนรังศิยา  ศรีสงเปลือย
3. นายประธาน  พิรุณรัมย์
4. นางสาวปรียานุส  อย่างสวย
5. นายภคิน  เดชบุรีรัมย์
6. นางสาววงศ์ตะวัน  กุยทวีจร
7. นายวรายุทธ  บุตรดี
8. นายอนุศิษณ์  แก้วมืด
9. นางสาวอรอนงค์  บุญประกอบ
10. นางสาวเก็จมณี  ถานะ
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐติญา  ปัสชาราษฎร
2. นางสาวนิภาวรรณ  ทองสุข
3. นางสาวรัชฎา  บรรเทิงสุข
4. นางสาววาสนา  ประคำนอก
5. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
6. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  รัตนา
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดารุนิกร
3. นางสาวฐิติวรดา  มงคลแท้
4. เด็กชายณัฐพล  ทองทวีสินเจริญ
5. เด็กชายศุจินธร  กำจัด
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียนเขว้า
 
1. นางสาววารุณี  คำภูลอย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวปรียานุส  อย่างสวย
 
1. นางสุพรรณ์  สว่างศรี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกตุงาม
2. เด็กหญิงพันนิษา  จันเทพา
3. เด็กหญิงรสิกา  ช่างบุ
4. เด็กหญิงสิริกร  ชุ่มเชื้อ
5. เด็กหญิงสุชาดา  การะเกษ
 
1. นางสาววรางคณา  วิบูลย์เพ็ง
2. นางสาวลลิตตา  อรรถสมบัติ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 8 1. นายธนพนธ์  งามเจริญ
2. นางสาวธัญณิการ์  ดุจพายัพ
3. นายภาณุพงศ์  โพธิ์ชัยหล้า
4. นายภานุพงศ์  โพธิ์ชัยหล้า
5. นางสาวรวิพร  แสนหาญ
 
1. นางสาวนนทพร  พิลาวุฒิ
2. นางสาวอรพรรณ  อุทัยศรี
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 60.3 ทองแดง 12 1. นายสุพลดนัย  แซ่เลี้ยว
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  ฤทธิ์กันโต
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิรดา  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.3 เงิน 4 1. นายนนทกานต์  สารภักดิ์
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวนดำ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สีนนแดน
 
1. นางสาวกชนุช  นางาม
2. นางสาวสุนิสา  สุขหมั่น
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 11 1. นางสาวดลนภา  แก่กลาง
2. นางสาวสโรชา  โพธิ์ดี
 
1. นางสาวสุนิสา  สุขหมั่น
2. นางสาวกชนุช  นางาม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงภูสุดา  สุกขะ
4. เด็กหญิงสุจินันท์  กลิ่นสุคนธ์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กาญจนะเกตุ
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำคล้าย
7. เด็กหญิงอารียา  แชะรัมย์
8. เด็กหญิงโสภาพรรณ  สมัญญา
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  เครือโป้
2. นายจิรัฎฐ์  คำมี
3. นายชัยชนะ  บุญยืน
4. นายณัฐพล  ก้านจันทร์
5. นางสาวดาราวดี  ราชวงษ์
6. นางสาวนฤมล  ศิริพลตั้น
7. นายภคิน  เดชบุรีรัมย์
8. นางสาวสุหฤทัย  สุนทรวัฒน์
9. นายอนุศิษณ์  แก้วมืด
 
1. นายภูมิเดช  สุขอ้วน
2. นางสาวมัทนียา  มาลาทอง
3. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปันดา
2. เด็กหญิงผกามาศ  สกุลทอง
3. เด็กหญิงมนัสชนก  สุ่มมาตร์
 
1. นางนภัสชา  ก.ศรีสุวรรณ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.75 ทอง 4 1. นางสาวธิตาดา  อยู่เจริญ
2. นางสาวศศิธร  เฉลยโฉม
3. นางสาวสุภิญญา  คิดสม
 
1. นางนภัสชา  ก.ศรีสุวรรณ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชกรกฤช
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สีนนเคน
 
1. นางสาวกชนุช  นางาม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - 1. นายวัชรพงษ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวกชนุช  นางาม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวนคำ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  เที่ยงทำ
 
1. นางอาระญา  แคนอินทร์
2. นางสาวบุปผา  ทับศรี
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวนริศรา  สุธรรมพงษ์
 
1. นางสาวปูริดา  คำภาพันธ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงพัชรี  รัมย์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวดุสิตา  ราชปี
 
1. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สุขทิน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พระเทศ
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงสุข
2. เด็กหญิงวรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธรย์ธันณ์  ไกรสินธุ์
2. นายภูวรินทร์  ต้นภักดี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพลลภา  ดวงประดิษฐ
2. เด็กหญิงพัชรี  รัมย์รุ่งเรือง
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวรรธน์  หมื่นธนัทพงศ์
2. เด็กชายพฤศรัณย์  เจริญศิริ
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
2. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.25 ทอง 8 1. นางสาวกฤติยากร  ชาแก้ว
2. นายศุภกฤต  มีมงคล
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
2. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐนิพร  กันธะนะ
2. นายป้อมเพชร  ลาภจุติ
3. นายวุฒิชัย  คำเลิศ
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นายธวัชชัย  อุทธา
2. นายวทัญญู  มูลเมือง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมคง
2. เด็กชายดปัสวิน  นิติธรรม
3. เด็กชายนคินทร์  บรรพต
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จำปานวน
2. นายธนพงษ์  หุตะมงคล
3. นายสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  ธงชัยธนาวุฒิ
2. นายประจักร  เสริมสาย
3. นายมานพ  รัตนา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหง้าสุข
2. เด็กหญิงณัชธิชา  แสงเจริญ
3. เด็กชายบดินทร์  จันทร์ศรีฑา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ภักดีไทย
5. เด็กหญิงอรปรียา  ภูมิดอนสาร
6. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีโสม
2. นางสาวทิพย์สุดา  ราษฎร์พิทักษ์
3. นายนพพล  แพงน้อย
4. นางสาววราพร  ลิ้มสกุล
5. นางสาววิจนิตา  แก้วเรือง
6. นางสาวเสาวณีย์  คำภา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไกรรอด
2. เด็กหญิงอารญา  พรมน้อย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์โท
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุศรินทร์  พรมคง
2. นางสาวปาลิตา  สมิตานันท์
3. นางสาวรุจิฬา  บุดดาวงษ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัคราช
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นาคเกิด
3. เด็กหญิงอนุปรีญา  ศรีโสม
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี