สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557


กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกียรติบัตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ศิลปะ - ดนตรี
ศิลปะ - นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นางสาวเมธินีกร  สิงห์คำคูณ
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 9 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 13 1. นางสาวกัลยา  ล้ำเลิศ
2. นางสาวชลิตา  สุขารมย์
3. นางสาวนันนภัทร์  เสาร์ห้า
4. นางสาวปิยะพร  นุชประมูล
5. นางสาวภาวินี  เที่ยงโยธา
6. นางสาวภิญญาพัชญ์  มาลัย
7. นางสาววิภาวดี  บุญตะวัน
8. นางสาวสุทธิดา  ขันธะจันทร์
9. นางสาวสุพัตรา  ลือชัยราม
10. นางสาวอลิษา  ศิริชัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นายภูมิเดช  สุขอ้วน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญประจำ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 6 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี  สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.32 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุจิรดา  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 23 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมคง
2. เด็กชายดปัสวิน  นิติธรรม
3. เด็กชายนคินทร์  บรรพต
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 25 1. นายณัฐพล  จำปานวน
2. นายธนพงษ์  หุตะมงคล
3. นายสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัคราช
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นาคเกิด
3. เด็กหญิงอนุปรีญา  ศรีโสม
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี