สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขตชลบุรี 3 โรงเรียนในอำเภอเกาะสีชัง ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แข่งขันวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกียรติบัตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ศิลปะ - ดนตรี
ศิลปะ - นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
53.86 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคมกริช  ใคร่นุ่นหลง
2. เด็กชายสายชล  วงษ์อารีย์
 
1. นางสาวภรดา  ศิริวงค์มณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
76.55 เงิน 5 1. เด็กชายธนกร   ตาพาลี
2. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วคุณเมือง
 
1. นางสาวภรดา  ศิริวงค์มณี
 
3 สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปลื้มพันธุ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สงสาร
3. เด็กชายปพน  ปัญญาดี
4. เด็กชายสหรัตน์  แอบสมตัว
5. เด็กชายอานุภาพ  พันธุขันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  ราญรอน
2. นางวิมลรัตน์  จินดา
 
4 สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 9 1. นายจิรวิทย์  ร่วมทอง
2. นางสาวชุติกาญจน์  เรืองดี
3. นางสาววันทนา  มุ่งเหมือย
4. นางสาวอภิสรา  สะเดา
5. นายโคไคย  กำแพงใหญ๋
 
1. นายสุรศักดิ์  ดอกไม้พุ่ม
2. นางสาวพัทธนันท์  บุราคร
 
5 สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติธร  เมธา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศึกนอก
 
1. นางสาวสุวรรณี  นามพัด
2. นางสาวณฎา  วิลาศรี
 
6 สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.07 ทอง 5 1. นายคณาธิป  ฮอสุวรรณ
2. นางสาวบูรพา  บุรุษานนท์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณิโรจน์
2. นางสาวณัฐยาภรณ์  ติละบาล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญประจำ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายพีรพงศ์  ภูมีกอง
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสรา  พัฒศรี
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  พรามวิมล
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีระพล  ไหวพริบ
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน ชนะเลิศ 1. นายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  เทพอุทัย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสมบูรณ์พงษ์
3. เด็กชายศรานุวัฒน์  ชิณกะธรรม
4. เด็กชายเจริญทรัพย์  ปั้นทอง
5. เด็กชายเจริญทอง  ปั้นทอง
6. เด็กชายเทเวศ  ชำนาญกิจ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นางสาวปนัดดา  สังฆ์พันธ์
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายจักรภัทร  มายวัน
2. นายจิรัฏฐ์  คำมี
3. นายนพรุจน์  จุลมุสิ
4. นายภาคภูมิ  รุ่งโรจน์
5. นายวิญญู  คำวงษ์
6. นางสาววิภาพร  ศรีประโคน
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นางสาวปนัดดา  สังฆ์พันธ์
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พินิจดวง
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวศิรินภา  เจือมา
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  สังฆ์พันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  พินิจดวง
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวศิรินภา  เจือมา
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาพร  ศรีประโคน
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 11 1. นางสาววิลาสินี  สีทับทิม
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี  สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นายชำนาญ  โพธี
4. นายประธาน  พิรุณรัมย์
5. นายวรายุทธ  บุตรดี
6. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
7. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
8. นายอติชาติ  คงคาศรี
9. นางสาวอรอนงค์  บุญประกอบ
10. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
3. เด็กหญิงฐิติมนต์  ทาสี
4. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
5. เด็กหญิงปรีญาทิพย์  คำดี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
7. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
8. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนะพร  สุดแสง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
4. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
5. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
6. นางสาวรัชฎา  บันเทิงสุข
7. นางสาววาสนา  ประคำนอก
8. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
9. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
10. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
11. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
12. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
3. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติวรดา  มงคลแท้
2. เด็กชายธรรมรักษ์  รีรักษ์
3. นายนพพล  แพงน้อย
4. นายนายศุจินธร  กำจัด
5. นายประธาน  พิรุณรัมย์
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจำลองลักษณ์   ทองชื่น
2. เด็กชายชลธิศ   ปลื้มสุขใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  อสิพงษ์
4. เด็กชายพงศ์พล   งานไว
5. เด็กหญิงมินตรา  ขอยุ้น
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรใจดี
7. เด็กชายอิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
8. เด็กหญิงเมทาวี  กาสี
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวลักษมี   สายบุตร
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษเนตร  ประสงค์สุข
2. เด็กชายธนบดี  ทุ่งแดง
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สงวนมิตร
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวดรัณ  มาลาทอง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรี   ราโรจน์
2. นางสาวสุริวิภา  ศรีวันนา
3. นางสาวโสภา  มาลา
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 1. เด็กชายญาณภาพ  ทอนฮามแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พระเทศ
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80 ทอง 10 1. เด็กชายธนโชติ  ชำนาญ
2. เด็กชายปณิธิ  สังขทรัพย์
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
70 เงิน 10 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสุข
2. นายธันณ์ธรย์  ไกรสินธุ์
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายภูวรินทร์  ต้นภักดี
2. นางสาวสุทธิดา  ขันธะจันทร์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นฤนาทฐานันทา
2. เด็กหญิงพัชริดา  ชนะอุดม
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
2. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ขำเชย
2. เด็กหญิงนฤมล  พรหมมา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวสุภาวดี  เลิศไธสง
2. นางสาวอรุณี  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกฤติยากร  ชาแก้ว
2. นางสาวจามจุรี  เสือชื้น
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  สายคำวงค์
2. เด็กชายรัชภูมิ  เจริญราช
3. เด็กหญิงศิริยากรณ์  นาชัย
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวธัญณิการ์  ดุจพายัพ
2. นางสาวสิริยากร  ลำไย
3. นางสาวเจนจิรา  ปลื้มพันธุ์
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวอนัณชญา  เกตุพัฒน์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชาบุญมา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กราน
3. เด็กชายอิทธิพล  พงษ์ไพฑูรย์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายสุชา  ตองอ่อน
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ธงชัยธนาวุฒิ
2. นายประจักร  เสริมสาย
3. นายหาญณรงค์  แซ่จัง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายสุชา  ตองอ่อน
 
45 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวจตุพร  เหมรานนท์
2. นายณัฐพล  จำปานวน
3. นายสุวรรณ  คนคล่อง
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายสุชา  ตองอ่อน
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา  ใจป้อ
2. นายฉลองชัย  ภาคย์กระโทก
3. นายชาราดล  ราษฏร์พิทักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
2. นายสุชา  ตองอ่อน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหง้าสุข
2. เด็กหญิงณัชธิชา  แสงเจริญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ภักดีไทย
4. เด็กหญิงสุวนิษา  ไชยสงค์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ภูมิดอนสาร
6. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
3. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.59 ทอง 4 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ศรีโสม
2. นางสาวดรุณี  สีหมวด
3. นางสาวดวงกมล  โมฬีชาติ
4. นายนพพล  แพงน้อย
5. นางสาวลินดา  ร่วมทองหลาง
6. นางสาววิชุดา  รัตนัง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
3. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  จันทะราช
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  งามพริ้ง
3. เด็กหญิงวริสรา  ร่วมสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลินทรา  รุ่งโรจน์
2. นายธนา  หันตะ
3. นายภคิน  เดชบุรีรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชลธาร  รัตนภักดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ราสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  สุดสอาด
 
1. นางสาวสิริภร  แสงศักดิ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชารีย์  ศักดิ์สุจริต
2. นางสาวสุธาทิพย์  ร้อยดี
3. นางสาวสุนิสา  สุขสอน
 
1. นางสาวสิริภร  แสงศักดิ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอภิญญา  มาตวงษ์
3. เด็กหญิงเชษฐธิดา  เสือสิงห์
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  โยสา
2. นางสาวณัชชา  นาคขาว
3. นางสาวศุภาภร  คล้ายกล่ำ
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
85 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  หงษ์สาพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรามาศ  ดีธนันท์
3. เด็กหญิงอนัญญา  หาสุข
 
1. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัณณิตา  หวังช่วยกลาง
2. นางสาวสกาวรัตน์  จำปาทอง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ถุงวิชา
 
1. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
2. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อัคราช
2. เด็กหญิงฐิติชญา  นาคเกิด
3. เด็กหญิงอนุปรีญา  ศรีโสม
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  งามพริ้ง
2. นางสาววิรัญญา  พลยาง
3. นางสาวสุธิตา  โจทะนัง
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี