สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกียรติบัตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ศิลปะ - ดนตรี
ศิลปะ - นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงฤทัยภัทร  สังข์ถ่วง
 
1. นางสาวดรัณ  มาลาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายธนบดี  ทุ่งแดง
 
1. นางสาวนวลนภา  คำสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมลธิรา  แสนหูม
 
1. นางสาวพัทธนันท์  บุญมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวรอด
 
1. นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศึกนอก
 
1. นางสาวศิริพร  สาลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพลอยไพลิน  แนบสนิท
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
 
1. นางสาวดรัณ  มาลาทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิธีรัตน์  ชูแข
2. เด็กชายพายุ  กันลา
 
1. นางสาวจันทรา  จรเด็จ
2. นางสาวนันท์นภัส  ไสยเกตุ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชุติมา  ธนธรรมโชคชัย
 
1. นางสาวธุมากร  อังกฤษ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนรังศิยา   ตรีธิเบศร์วงศา
 
1. นางเมตตา  สุขเจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจตุพร  เหมรานนท์
2. นายณัฐพล  จำปานวน
3. นางสาวพัทธนันท์  บุษบิน
 
1. นางสาวยุพาภร   สุขสาม
2. นางสาวนันทิกาญจน์  ใจกล้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายทศวรรษ  โนนแก้ว
2. นายพันธ์วริศ  คำแพงทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ขวาไชยวี
2. นางสาวบุปผา  ทับศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกษาปพงษ์  พากิจรัตน์
 
1. นางสาวลักษมี  สายบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 1. นายปรมินทร์  ปัญโญ
 
1. นางสาวบุปผา  ทับศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินนาถ  รอดแพง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ได้พึ่ง
3. เด็กหญิงรังสิมา  รู้แจง
 
1. นางสาวประยง  บุญพา
2. นางสาววิราภรณ์  ทีหอคำ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธนภรณ์  สงวนมิตร
2. นายนิสิต  เศรษฐรัตน์
3. นางสาวประกายดาว  เครื่องจันทร์
 
1. นางสาวประชุมพร  บุญมา
2. นางสาวประยง  บุญพา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ยิ้ม
2. เด็กหญิงอนุธิดา  จรัสทิพย์มณี
3. เด็กหญิงอุทุมพร  ปัดชา
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์
2. นางสาวมยุรี  สุปะเม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 1. นางสาวสุพรรษา  กาญจนะเกตุ
2. นางสาวสุภัสสรา  คำคล้าย
3. นางสาวโสภาพรรณ  สมัญญา
 
1. นางศิรินภา  พานิชรัมย์
2. นางสาววาสนา  แซ่หล่อ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายธนากร  สุขตาม
2. เด็กชายธีรภัทร์  ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางสาวจริยา  จันทร์เพ็ชร
2. นางสาวอภิญญา  กวดแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
2. นางสาวอารีย์์รัตน์  ปาละพันธุ์
3. นางสาวเจนจิราพร  วันทิตย์ชัย
 
1. นางสาวอภิญญา  กวดแก้ว
2. นางสาวจริยา  จันทร์เพ็ชร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กชายพิสิษฐ์   สารนิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   อำคา
3. เด็กหญิงสุทธิดา   ไต่ตาม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สีหราช
2. นางอรวรรณ  สอนเผือก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 1. นางสาวชนิดา   ทิพย์ประมวล
2. นางสาวอรพรรณ   สาระพล
3. นางสาวโชคลดา   พีสัตย์
 
1. นางอรวรรณ  สอนเผือก
2. นางสาวจิราภรณ์  สีหราช
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาณีย์   สมลือแสน
2. นายพรวิศิษฏ์    ปราณีพันธุ์
 
1. นางสาวจินตนา  บัวขาว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญคง  ธรรมประโคน
2. เด็กชายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
 
1. นางสาวภรดา  ศิริวงค์มณี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  ตาพาลี
2. เด็กชายอานนท์  จันเทพา
 
1. นางสาวภรดา  ศิริวงค์มณี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงจีรนันท์   บุดศรีสวย
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายพีรณัฐ   คาวิน
5. เด็กหญิงสุธาริณี  มีกุญธร
 
1. นางสาวนริศรา  ราญรอน
2. นางพัทธนันท์  บุราคร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สังข์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปองกานต์  เกิดเรียน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พลายเนาว์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรใจดี
5. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
2. นางสาวสุกัญญูา  ทองคำเมือง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  มาลัย
2. นางสาวธนาภรณ์  สาครเจริญ
3. นางสาวบงกช  สุดสระ
4. นายพรเทพ  สมบุญกุล
5. นายอติชาติ  คงคาศรี
 
1. นายสุรศักดิ์  ดอกไม้พุ่ม
2. นายภาณุ  สีมาพล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง จีรนันท์  บุดศรีสวย
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  ญาติเจริญ
3. เด็กหญิงวชิรารันต์  ฝ่ายชาวนา
4. เด็กหญิงศศิธร  ทองเกลี้ยง
5. เด็กหญิงอรรถวดี  ทนน้อย
 
1. นางวิมลรัตน์  จินดา
2. นางสาวลินดา  ชัยวิเศษ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิศาชน  พลอยใหญ่
 
1. นางพัทธนันท์  บุราคร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 1. เด็กชาย ภานุพงษ์  สุวรรณสม
2. เด็กหญิงชนิดาภา  หนันทุม
 
1. นางสาวสหนันท์  สุขคุ้ม
2. นางสาวอัญมณี  แฝงบุญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.82 ทอง 9 1. นายกิตติธร  เมธา
2. นางสาวบูรพา  บุรุษานนท์
 
1. นางสาวเกศิณีย์  ปทุมทอง
2. นางสาวสุวรรณีี  นามพัด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตติณัฐ์  จันทะราช
2. นางสาวนฤมล  พรหมมา
3. นางสาวนันนภัทร์  เสาร์ห้า
4. นางสาวปิยะพร  นุชประมูล
5. นางสาววริสรา  ร่วมสุข
6. นางสาวสุชาดา  การะเกษ
7. นางสาวสุทธิดา  ขันธะจันทร์
8. นางสาวอรปรียา  พูลผล
9. นางสาวอิสราพร  กุลเกียว
10. นางสาวโสรญา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มณีโรจน์
2. นางสาวนริศรา  ราญรอน
3. นางพัทธนันท์  บุราคร
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. นางสาวนุชจรีย์  วงศ์ทิพรัตน์
2. เด็กชายวรโชติ   เทศารินทร์
 
1. นายสิทธิกร  นวลงาม
2. นายสุริยา  เดชเลย์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนา  หันตะ
2. นางสาวสุขฤทัย  สุนทรวัฒน์
 
1. นายสุริยา  เดชเลย์
2. นายสิทธิกร  นวลงาม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกานติมา  ด้นดั้น
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจลกลณี  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพานทอง  พิราโสภา
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายพีระพงศ์  ภูมีกอง
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชารัตน์  ทองโบราณ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนุสรา  พัฒศรี
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  พรามวิมล
 
1. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัสสร  บุญประจำ
 
1. นางสาวนิลรวี  บัวอินทร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรภา  ปัสสาเวียง
 
1. นางภัทราพร  พิทักษ์พูน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
 
1. นางสาวพันทิวา   วาศนาวิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  สร้อยสน
2. เด็กหญิงธัญพิชญ์  เทพอุทัย
3. เด็กชายนพรัตน์  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขสมบูรณ์พงศ์
5. เด็กชายสนธยา  จันทวงศ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
3. นางภัทราพร  พิทักษ์พูน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววิภาภร  ศรีประโคน
2. นายศรานุวัฒน์  ชิณกะธรรม
3. นายศุจินธร  กำจัด
4. นายเจริญทรัพย์  ปั้นทอง
5. นายเจริญทอง  ปั้นทอง
6. นายเทเวศ  ชำนาญกิจ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
3. นางภัทราพร  พิทักษ์พูน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 1. เด็กหญิงชาลิศา  พันธุ์เจริญ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาภร  ศรีประโคน
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศึกนอก
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวจิตตา  ทานะมัย
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนันทา  ปรีเรือง
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิรินาฏ  วิเชียร
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวสุทธิดา  ภักดีไทย
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   พูลผกา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี   สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นายชำนาญ  โพธี
4. นายประธาน  พิรุณรัมย์
5. นางสาววงศ์ตะวัน  กุยทวีจร
6. นายวรายุทธ  บุตรดี
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
8. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
9. นายอติชาติ  คงคาศรี
10. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
3. เด็กหญิงฐิติมนต์  ทาสี
4. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
5. เด็กหญิงปรีญาทิพย์  คำดี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
7. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
8. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบูรพา  บุรุษานนท์
2. นางสาวรัชฎา  บันเทิงสุข
3. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
6. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 78.84 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทุมภักดี
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.16 ทอง 7 1. นางสาวนรมน  บุญมารีย์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภิรยดา   ทอนฮามแก้ว
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุจิรดา  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กชายอิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวน้ำฝน   สิมาจารย์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวอธิชา  บุญมารีย์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทักษพร  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
 
72 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 4 1. นางสาวจุฬารัตน์  โสภกุล
2. นางสาวชลลักษณ์  เย็นแข
3. นางสาวนรมน  บุญมารีย์
4. นางสาวนายศุภนิมิต  โสภาพันธ์
5. นางสาวรัญชน์รัตน์  เบ็ญจนารี
 
1. นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
2. นางสาวศศิลักษณ์  พิณพาทย์
 
73 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกุลนันท์  คำทา
2. นางสาวจันทร์จิรา  ฤทธิปู่
3. นายจิรภัทร  รัตนา
4. นางสาวทักษพร  ธรรมบุตร
5. นางสาวสุจรรยา  คลี่แคล้ว
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
2. นางสาวพรพิมล  ทองคำดี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มิตรชื่น
2. เด็กหญิงพรธิดา  อินทสมมุติ
3. เด็กหญิงอารียา  สุขคเทพ
 
1. นางฑิตา  อินทขันตี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสุข
2. นางสาวพัชรี  รัมย์รุ่งเรือง
3. นางสาววรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โฉมงาม
2. เด็กชายพลกฤทธิ์  มันพร้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 1. เด็กชายธนโชติ  ชำนาญ
2. เด็กชายปณิธิ  สังขทรัพย์
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสุข
2. นายธันณ์ธรย์  ไกรสินธุ์
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  สุปัดคำ
2. นายภูวรินทร์  ต้นภักดี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นฤนาทฐานันทา
2. เด็กหญิงพัชริดา  ชนะอุดม
 
1. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิตา  ญาติดอน
2. เด็กชายวรพล  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมพูนุช  ขำเชย
2. นางสาวปุณยนุช  ธัญสิริภัทร
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุศรา  โฮสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  เพิ่มชาติ
3. เด็กชายหิรัณยธร  นรบุตร
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นางสาวชุติกาญจน์  เรืองดี
2. นางสาวสิริยากร  ลำใย
3. นางสาวเจนจิรา  ปลื้มพันธุ์
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวพิชญ์สิณีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุรีย์พร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จิตนาม
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฏากร  ชาบุญมา
2. เด็กชายฉัตรมงคล  อดทน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กราน
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  เป้ากลาง
2. นายพงศ์ดนัย  พรมทอง
3. นายภูบดินทร์  ต้นภักดี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อุดมศิล
2. เด็กชายพชร  พันธ์พินิจ
3. เด็กชายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉลองชัย  ภาคย์กระโทก
2. นายศุภชัย  แก้วเสถียร
3. นายอภิเดช  แก้วบัวปัทม์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานวาด  ผาสุข
2. เด็กหญิงเกตุกัญญา  บุญยัง
3. เด็กหญิงเพชรลดา   สองสี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวิทย์  ร่วมทอง
2. นายชาคริส  อินทูล
3. นายชุติเดช  อรุณวัฒน์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  ศรีกุล
2. เด็กชายธีรดนย์  มาตรโพธิ์ทอง
3. เด็กชายอิทธิพล  พงษ์ไพฑูรย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ตั้งเจริญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงสิทธิ์  เจริญสกุลไทย
2. นายนันทกรณ์  รอดชาติ
3. นายวรวิทย์  เกษทองมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ตั้งเจริญ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมทอง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ไพรบึง
3. เด็กหญิงศรัณดา  ชมโฉม
4. เด็กหญิงสุวนิษา  ไชยสงค์
5. เด็กหญิงอรปรียา  ภูมิดอนสาร
6. เด็กหญิงอังคณา  จั่นเรไร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
3. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตเมธ  โสประดิษฐ
2. นางสาวกัญญาวีร์  เหง้าสุข
3. นางสาวจารุกัญญ์  อินทนัง
4. นางสาวจุไรรัตน์  ศิริผลา
5. นางสาวณัชธิชา  แสงเจริญ
6. นางสาวพิมพ์วิภา  เงาไพร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
2. นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
3. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทอง
2. เด็กหญิงขวัญนภา  สายบุญ
3. เด็กชายธวัชชัย  เกิดโพธิ์
 
1. นางสาวสิริภร  แสงศักดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชารีย์  ศักดิ์สุจริต
2. นางสาวสุธาทิพย์  ร้อยดี
3. นางสาวสุนิสา  สุขสอน
 
1. นางสาวสิริภร  แสงศักดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสุฟอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ชลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงอภิญญา  มาตวงษ์
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  โยสา
2. นางสาวณัชชา  นาคขาว
3. นางสาวศุภาภรณ์  คล้ายกล่ำ
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  อัคราช
2. นางสาววิรัญญา  พลยาง
3. นางสาววิรัลยา  แสนศิริ
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี