สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกียรติบัตร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ - ทัศนศิลป์
ศิลปะ - ดนตรี
ศิลปะ - นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 40 1. นางสาวชญาณีย์   สมลือแสน
2. นายพรวิศิษฏ์    ปราณีพันธุ์
 
1. นางสาวจินตนา  บัวขาว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
 
1. นางสาวพันทิวา   วาศนาวิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 24 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา   จันทร์สว่างรุ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี   สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นายชำนาญ  โพธี
4. นายประธาน  พิรุณรัมย์
5. นางสาววงศ์ตะวัน  กุยทวีจร
6. นายวรายุทธ  บุตรดี
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
8. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
9. นายอติชาติ  คงคาศรี
10. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
3. เด็กหญิงปรีญาทิพย์  คำดี
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
 
1. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
4. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 40 1. นางสาวบูรพา  บุรุษานนท์
2. นางสาวรัชฎา  บรรเทิงสุข
3. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
4. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 49 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสุข
2. นางสาวพัชรี  รัมย์รุ่งเรือง
3. นางสาววรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวชมพูนุช  ขำเชย
2. นางสาวปุณยนุช  ธัญสิริภัทร
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษฏากร  ชาบุญมา
2. เด็กชายฉัตรมงคล  อดทน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กราน
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายนายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อุดมศิล
2. เด็กชายพชร  พันธ์พินิจ
3. เด็กชายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายนายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 1. นายฉลองชัย  ภาคย์กระโทก
2. นายศุภชัย  แก้วเสถียร
3. นายอภิเดช  แก้วบัวปัทม์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 61.17 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปานวาด  ผาสุข
2. เด็กหญิงเกตุกัญญา  บุญยัง
3. เด็กหญิงเพชรลดา   สองสี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 24 1. นายจิรวิทย์  ร่วมทอง
2. นายชาคริส  อินทูล
3. นายชุติเดช  อรุณวัฒน์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย