กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพCareer Department

ครูณัฐวุฒิ อรุณรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
ว่าที่ร.ต.สามารถ สงค์ประเทศ

ครูรจนา โพทอง

ครูศิวัช วรีพุฒซ้อน

ครูชาญณรงค์ พวงเพชร

ครูนิรมล ทัพจีน

ครูวิสิษฐ์พล สิงจนุสงค์