รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ประวัติรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548    ครุศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ.2554    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2555    ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน
พ.ศ.2548    ครู   โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2550    พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2551    ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง
พ.ศ.2553    ครูคศ.1   โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง
พ.ศ.2557    ครูคศ.2   โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง
พ.ศ.2558    รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จังหวัดชลบุรี สพม.18
พ.ศ.2559    รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18

About the Author