กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศForeign Languages Department

ครูณัฐินี เกียรติพิริยะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

ครูกชนุช นางาม

ครูสุพรรณ์ สว่างศรี

ครูวรางคณา วิบูลย์เพ็ง

ครูลลิตตา อรรถสมบัติ

ครูสุนิสา สุขหมั่น

ครูปิ่นเดือน เย็นสำราญ

ครูเกสรา ขันแข็ง

ครูน้ำฝน สิมาจารย์

ครูคณิตา แสงเพ็ชร

ครูนัฐพงศ์ ทองศรี

ครูสุดารัตน์ ดีเลิศ

ครูกุสุมา ศุภภัทรพร

ครูศศิรัญ บาลจบ

ครูปิยาภรณ์ มุลศรีสุข

ครูกรพันธุ์ จงถาวรวุฒิ

ครูกุลชนา ไชยชน

ครูสุชาดา ประดุจชน

ครูวิจิตรา สมบัติ

ครูวิลารัตน์ อ่วมเครือ

ครูสุนิสา กันยา