ข่าวประกาศ
  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559   
          ตารางสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2559  [ม.1]  [ม.2]  [ม.3]  [ม.4]  [ม.5]  [ม.6]
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560   
          การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
          และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2559  
          ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559  [ม.1]  [ม.2]  [ม.3]  [ม.4]  [ม.5]  [ม.6]
          อัพเดทล่าสุด  ดาวน์โหลดตารางเรียนห้อง ม.103 และ ม.104  คลิ๊ก
  นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบผลการเรียน  
          นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2559
          ได้ทางเว็บไซต์  โดย Username คือ รหัสประจำตัวนักเรียน 
          และ Password คือ เลขประจำตัวประชาชน  คลิ๊กเข้าสู่ระบบ