ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [ดาวน์โหลด]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

   การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 : นายวันชัย ทันสมัย [บทคัดย่อ], [บทสรุป]
  ข่าวประกาศ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2560
   รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
แบบรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน SAR 2560
   รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2560 [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
แบบฟอร์ม ปพ.5 ปีการศึกษา 2560
   แบบฟอร์มปก ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มหลักสูตรท้องถิ่น
   แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรท้องถิ่น [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
กิจกรรมลดเวลาเรียนและชุมนุมที่บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น
   รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนและชุมนุม [ดาวน์โหลด]