ประวัติรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณัฎฐิญา

นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชลบุรี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
ครุศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ.2554
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน
พ.ศ.2548
ครู
โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2550
พนักงานราชการ
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ.2551
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง
พ.ศ.2553
ครูคศ.1
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง
พ.ศ.2557
ครูคศ.2
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม จังหวัดระยอง
พ.ศ.2558
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" จังหวัดชลบุรี สพม.18
พ.ศ.2559
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.18


- กลับหน้าหลัก -