Up
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสุฟอง
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาววีรวรรณ  หวานล้ำ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ


นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
ตำแหน่ง  ครู

 

 


นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
ตำแหน่ง  ครู

 


นางสาวสิริภร  แสงศักดิ์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
นายกิตติศักดิ์  ตั้งเจริญ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

 


นายอนุวัตน์ มีมาก
ตำแหน่ง ครูอัตรจ้าง