Up
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 


นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
ตำแหน่ง  ครู
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวลักษมี  สายบุตร
ตำแหน่ง  คร


นางสาวพัชรินทร์  อินทะรังษี
ตำแหน่ง  ครู


นางสาวมนัสวีร์  สายสุด
ตำแหน่ง  ครู


นางฑิตา  อินทขันตี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
นางสาวจำปี  ภูมิกระโทก
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ