กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScience and Technology Department

ครูอภิญญา ตัสมัย

เคมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ครูอรวรรณ สอนเผือก

ฟิสิกส์

ครูประชุมพร บุญมา

ชีววิทยา

ครูประยง บุญพา

เคมี

ครูพัชราพรรณ จัตตุรัส

คอมพิวเตอร์

ครูศศิธร ลาดแก้ว

ฟิสิกส์
ครูศักดิ์รินทร์ ประเสริฐสังข์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูปรัชญอรรถ์ รุ่งเรืองชยพร คอมพิวเตอร์
ครูวรรณนิสา รัตนศิริวิบูลย์ ฟิสิกส์

ครูทศพร สร้างนานอก

คอมพิวเตอร์

ครูทศพร หลียะวงค์

เคมี

ครูวรรณิภา แก้วแสงใส

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูอารีรักษ์ วงศ์ศรียา

ชีววิทยา

ครูศุภกิตติ์ จันทร์จอม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูพิชยุตม์ สมุทรเขต

คอมพิวเตอร์

ครูสมฤทัย ดาปาน

เคมี

ครูอันติกา ดำเนินงาม

คอมพิวเตอร์

ครูวุฒิไกร จิตอารี

ฟิสิกส์

ครูโสรยา ลาภขจรกิจ

คอมพิวเตอร์

ครูธนภัทร สมานจิต

คอมพิวเตอร์

ครูวัชรชัย อินทำ

ฟิสิกส์

ครูเจษฎา โยธา

คอมพิวเตอร์

ครูณัฐธิรา ทองมีขวัญ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูพิสิษฐ์ ยาวิชัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูนิตยา วงศ์คำฟู

เคมี

ครูยศพล สวัสดี

ชีววิทยา