กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมSocial Studies, Religion and Culture Department

ครูวิมลตรา ปานดวง

หัวหน้าลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

ครูนริศรา ราญรอน

ครูจิรา ผาสุข

ครูสุวรรณี นามพัด

ครูสุกัญญา เจนสำโรง

ครูธนาชัย สิงห์ภู่

ครูอุเทน ก้อนทอง

ครูสุภัสสร โคตรคำ

ครูมนตรี คู่คิด

ครูกษิดิ์เดช นามภักดี

ครูสุชานาถ ศิริชู