กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาHealth Education and Physical Education Department

ครูธนกร จันทกลิ่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

ครูตฤณ น้าวแสง

ครูศุภากร พวกพูน

ครูเสกสรร สนธิระ

ครูรณชัย บัวศรี

ครูอุเทน บุญกาญจน์

ครูชมพู่ ศรีวิไชย