กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาHealth Education and Physical Education Department

ครูเสกสรร สนธิระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

ครูตฤณ น้าวแสง

ครูศุภากร พวกพูน

ครูรณชัย บัวศรี

ครูชมพู่ ศรีวิไชย