กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยThai Language Department

ครูมัทนียา มาลาทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

ครูพัทธนันท์ บุญมาก

ครูศิริพร สาลี

ครูนวลนภา คำสม

ครูนันท์นภัส ไสยเกตุ

ครูกมลทิพย์ นาชัยทอง

ครูวิไลลักษณ์ คำโพธิ์

ครูมาริสา สลัดทุกข์

ครูธีรวัฒน์ ด้วงกรี

ครูนพมาศ เมืองซอง
ครูปัทมฤนภา โสปันหริกุล
ครูสิทธิชัย ตะเคียนเกลี้ยง

ครูปรียาพร ตัณฑิกุล

ครูอาภาพร อุคำ

ครูคชาภา นามวงษ์